سوپر ساباكی http://yashayevahshi.mihanblog.com 2018-06-21T09:13:24+01:00 text/html 2011-11-16T09:33:47+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی پیام تسلیت http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/37 <P><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>انا&nbsp;لله و انا الیه راجعون&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>جامعه ورزشی سبك سوپر ساباكی در گذشت مادر گرامی آقای سید مسعود جمالی را به ایشان و خانواده آن مرحوم تسلیت میگوید.</FONT></P> <P><FONT size=6 face=Arial>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=5><FONT size=4>با احترام</FONT> </FONT>&nbsp;<FONT size=5>كانچو روح پرور</FONT></FONT></P> text/html 2011-08-21T12:34:40+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی ساباکی شهرری http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/35 <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff33 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>باشگاه رزمی یاس های وحشی از تمامی دوست داران هنر رزمی دعوت به عمل می اورد.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff33 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>آموزش در تمامی رده های سنی</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff33 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>آموزش کلیه فنون مبارزه.سلاح سرد.دفاع شخصی.حرکات نمایشی.از مبتدی تا قهرمانی</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff33 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>شرکت در اردوهای رزمی و زیارتی</FONT></P> <P><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><FONT color=#ffff33>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; زیر نظر: <FONT size=5>شیهان عبدالهی</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff33 size=3 face=Arial>آدرس باشگاه: تهران.شهرری.جنب متروی شهرری.مجموعه ورزشی شهید مدرس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزهای زوج ساعت 19الی 20.30</FONT></P> text/html 2011-08-17T08:21:44+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی مفاهیم ذن در هنر های رزمی http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/33 <P><IMG style="WIDTH: 243px; HEIGHT: 251px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://ups.night-skin.com/images/rh6v4nufyf8188dy92cb.jpg" width=902 height=832></P> <P>همانطور که پیشتر اشاره شدهنرهای رزمی کمابیش با مفاهیم و اعتقادات شرقی ازجمله ذن نسبت و رابطه دارند، چه هنرهای رزمی نرم و چه هنرهای رزمی سخت. تا کنون صدها کتاب در مورد ذن نوشته شده است ولی تعداد کمتری از آنها به اهمیت ذن در هنرهای رزمی پرداخته‌اند. این در حالی است که هنرهای رزمی در ظریف ‎ترین شکل خود بیش از رقابت جسمی بین دو حریف، یعنی وسیله‌ای برای تحمیل قدرت اراده فرد بر حریف یا وارد آوردن ضربه فیزیکی بر او می‌باشد. در واقع ذن برای استاد واقعی هنرهای رزمی راهی برای دستیابی به آرامش روحی و روانی و استراحت فکری و عمیق‎ترین نوع اعتماد به نفس می‌تواند باشد. عمیق‌ترین و اساسی‌ترین هدف هنرهای رزمی این است که به مثابه ابزاری برای تعالی روحی و رشد عقلانی شخص به کار رود. نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده آن را غیر ممکن می‌سازد زیرا ذن فاقد هرگونه نظریه جامد است، از این رو ذن دانشیست درونی و از درون شخص سرچشمه می‌گیرد و برای آن هیچ توضیح خاصی براحتی نمی‌توان در نظر گرفت. ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقا سطح هوش فرد تاکید ندارد بلکه تاکید آن بر عمل شهودی است و هدف نهایی ذن آزادسازی فرد از خشم پندارهای باطل و هیجان‌های عاطفی است.</P> <P><BR></P> text/html 2011-08-17T08:15:50+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی ارتباط با سبک http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/32 <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><STRONG><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>&nbsp;جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های 22066425(021) و09121876692 کانچو روح پرور تماس بگیرید.</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><STRONG><SPAN dir=rtl lang=AR-SA></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روابط عمومی سبک سوپر ساباکی</SPAN></STRONG></P> <P class=" ">&nbsp;</P> text/html 2011-08-17T08:08:00+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی بیوگرافی کانچو روح پرور http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/31 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG style="WIDTH: 316px; HEIGHT: 262px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://ups.night-skin.com/images/0u1by18rw721fl1sau64.jpg" width=2040 height=1558></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>Kancho<SPAN>&nbsp; </SPAN>Akbar<SPAN>&nbsp; </SPAN>Rouhparvar, Started his martial art in 1968 , and<SPAN>&nbsp; </SPAN>Kyokushikai Style in 1975.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>Since<SPAN>&nbsp; </SPAN>1976 he<SPAN>&nbsp; </SPAN>has<SPAN>&nbsp; </SPAN>started<SPAN>&nbsp; </SPAN>coaching<SPAN>&nbsp; </SPAN>young<SPAN>&nbsp; </SPAN>students , and<SPAN>&nbsp; </SPAN>have<SPAN>&nbsp; </SPAN>been<SPAN>&nbsp; </SPAN>in charge of<SPAN>&nbsp; </SPAN>Iran Karate Federation<SPAN>&nbsp; </SPAN>Technical<SPAN>&nbsp; </SPAN>committee and<SPAN>&nbsp; </SPAN>chief<SPAN>&nbsp; </SPAN>of Board of Karate of Ray City.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>He<SPAN>&nbsp; </SPAN>has<SPAN>&nbsp; </SPAN>passed the<SPAN>&nbsp; </SPAN>international coaching<SPAN>&nbsp; </SPAN>course<SPAN>&nbsp; </SPAN>in the<SPAN>&nbsp; </SPAN>Netherlands in 1986 . In<SPAN>&nbsp; </SPAN>1992, he<SPAN>&nbsp; </SPAN>took<SPAN>&nbsp; </SPAN>part<SPAN>&nbsp; </SPAN>in Japan Kyokushinkai<SPAN>&nbsp; </SPAN>Matches and<SPAN>&nbsp; </SPAN>spent<SPAN>&nbsp; </SPAN>on year<SPAN>&nbsp; </SPAN>in Ashihara and Kyokushinkai<SPAN>&nbsp; </SPAN>Clubs<SPAN>&nbsp; </SPAN>in Japans<SPAN>&nbsp; </SPAN>and obtained the branch representative ness of<SPAN>&nbsp; </SPAN>Ashihara<SPAN>&nbsp; </SPAN>Karate .</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>Akbar<SPAN>&nbsp; </SPAN>Rouhparvar<SPAN>&nbsp; </SPAN>in 1993, won the<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>2<SUP>nd</SUP><SPAN>&nbsp; </SPAN>rank of<SPAN>&nbsp; </SPAN>K-1 international tournament of<SPAN>&nbsp; </SPAN>Japan.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>During<SPAN>&nbsp; </SPAN>last<SPAN>&nbsp; </SPAN>15 years , Kancho Rouhparvar<SPAN>&nbsp; </SPAN>has trained many teams and<SPAN>&nbsp; </SPAN>with<SPAN>&nbsp; </SPAN>them has<SPAN>&nbsp; </SPAN>wan many<SPAN>&nbsp; </SPAN>high ranks<SPAN>&nbsp; </SPAN>in international<SPAN>&nbsp; </SPAN>Karate<SPAN>&nbsp; </SPAN>tournaments, including 3<SUP>rd</SUP><SPAN>&nbsp; </SPAN>rank of Denmark Sabaki Challenge, 2<SUP>nd</SUP> rank of<SPAN>&nbsp; </SPAN>Moscow<SPAN>&nbsp; </SPAN>2000 Championship , and<SPAN>&nbsp; </SPAN>Champion<SPAN>&nbsp; </SPAN>of Abudahbi 2000 tournament, and soon. </STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>Kancho Roubparvar<SPAN>&nbsp; </SPAN>in 2000 , Founded “<SPAN>&nbsp; </SPAN>The<SPAN>&nbsp; </SPAN>world Super Sabaki “ in Iran, which<SPAN>&nbsp; </SPAN>is registered<SPAN>&nbsp; </SPAN>in Iran<SPAN>&nbsp; </SPAN>Karate<SPAN>&nbsp; </SPAN>Federation.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; DIRECTION: ltr" align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2>This<SPAN>&nbsp; </SPAN>style is rapidly<SPAN>&nbsp; </SPAN>progressing in the world.</FONT></STRONG> </FONT></SPAN></P> text/html 2011-08-17T07:48:44+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی ساباکی http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/30 <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large">تعریف نام ساباکی :</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>1- حرف س :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلامت - اعتماد بنفس</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>2- حرف آ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آگاهی</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>3- حرف ب :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برادری </FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>4- حرف آ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمان</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>5- حرف ک :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کوشش - کار</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: large"><FONT color=#0000ff>6- حرف ی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;یاری</FONT></SPAN></P> text/html 2011-08-17T07:36:37+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی نکاتی در مورد مبارزه http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/29 <P><A href="http://wssko.mihanblog.com/post/4"><STRONG></STRONG></A>&nbsp;</P> <DIV class=post> <DIV class=post2> <DIV style="FLOAT: right"><STRONG></STRONG></DIV> <DIV class=title> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><STRONG>1<FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ـ یک مبارز به هیچ گروهی تعلق ندارد: گرچه او برای انجام هنرهای رزمی نهاد یا موسسه ای خاص دارد اماسعی می کند تا تکنیک هایی را </FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از سایر سبک هاو افرادی كه مبارزه سطح بالایی دارند برداشت نموده و مجموعه ای مرکب برای خود ایجاد کند.</FONT></STRONG></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۲</STRONG><STRONG>ـ یک جنگ جو باید ساده بگیرد: تکنیک های او باید بر مهارت های کلی حرکتی وابسته </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>باشد. اگر حرکتی بد و پیچیده و اشتباهی انجام شود </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شکست حتمی است. تکنیک های ساده که سریع تر و تند تر و درست اجراء می شود فرد مبارزه كننده را زنده و در حین مسابقه شاداب و </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>باروحیه نگه می دارد . </STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۳</STRONG><STRONG>ـ مبارزی که خوب تمرین می کند بهتر می جنگد: هرچه با تلاشی بیشتر به تمرین </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بپردازید مبارزه ای&nbsp; ساده تر خواهید داشت. تمرین زیاد تنها </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>با تمرین واقعی در صحنه های برخورد واقعی حاصل می شود و به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمی شود پس هر وقت که خسته شدید </STRONG></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>فورا تمرین رو ول نکنیدبلكه بر تمرین وتكنیك های خود اضافه كنید.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۴</STRONG><STRONG>ـ یک مبارز در لباسی تمرین می کند که با همان نیز مبارزه واقعی دارد: او باید با لباسی</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;تمرین که&nbsp; می بایست در طی یک مبارزه واقعی </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پوشیده باشد . اگر عضو تیمی است باید با تمام نیرو و ابزار لازم که در ماموریت حمل می کند تمرین کند.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۵</STRONG><STRONG> ـ یک مبارز باید دارای وضعیت روحی مثبتی باشد: &nbsp;او با این شعارها آشناست گفته </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>هایی که این موضوع&nbsp; را القا می کند که همتای او هرگز </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تسلیم نمی شود. هر که شهامت داردو تكنیك برتر ودرست اجراءمی كند &nbsp;پیروز میدان خواهد بود .</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۶</STRONG><STRONG> ـ یک مبارز انعطاف پذیر است: در تمرین و مبارزه او هرگز فقط کاری را که دلش می </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خواهد انجام نمی دهد بلکه خود را با محیط و تغیرات </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مبارزه وفق میدهدوبا سنجیدن حریف در ثانیه های اولیه مبارز واجرای تكنیك های امتیازی می تواند فرد پیروز میدان شود .</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۷</STRONG><STRONG>ـ یک مبارز همه چیز را ارزیابی می کند: او همواره تکنیک ها و تاکتیک های خود را می </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سنجد و مسایل را زیر سوال می برد و به دنبال راه </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>هایی می گردد تا اطلاعات خود را افزایش دهد. او هرگز نمی گوید این راه تنها راه&nbsp; چاره است.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۸</STRONG><STRONG> ـ یک مبارز وضعیت فیزیکی خود را به خوبی حفظ می کند: اگر چه عقل او نخستین </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سلاح وی محسوب&nbsp; می شود ولی با این وجود می داند که </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>حفظ ترکیب و تناسب اندام به او کمک خواهد کرد که تکنیکهای خود را به موقع اجرا کند. اعتماد به نفس خود را افزایش دهد و نیروی تبحر </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خود را تقویت نماید.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۹</STRONG><STRONG>ـ یک مبارز یک حرفه ای آرام و قوی است: او ساده باقی می ماند. به خود نمی نازد. او </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>صرفا به مبارزه به&nbsp; عنوان بخشی ضروری در شغل </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خود می نگرد و در سطح غیر حرفه ای به این مبارزه به چشم یک تمرین و یک ورزش و یک هنر رزم می نگرد و امید آن دارد که در زندگی </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>روزمره هرگز نخواهد از آن استفاده ابزاری نماید. و یك جمله پند آموز ( دست بالای دست بسیار است ) .</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۱۰</STRONG><STRONG>ـ یک مبارز هرگز تعلیمات خود را متوقف نمی کند: او همیشه درپی یافتن روش ها و</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;تکنیک های برتر است حتی اگر هزینه ای را نیز متحمل </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شود. شاید امکان برخورد در نوع شغل یا زندگی خصوصی وی وجود&nbsp; داشته باشد در هر حال او باید مثل یک اسفنج باشد و هر طرح خوب </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آموزشی را جذب کند. نكتة مهم، بسیاری در فکر پیروزی هستند اما تنها تعداد بسیار معدودی میل به آماده سازی خود برای پیروزی دارند.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۱۱</STRONG><STRONG> ـ یک مبارز هرگز فراموش نمی کند که همیشه یک شاگرد است:&nbsp; اگر یک تکنیک را از</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;فردی آموخت او را به اسم مربی می شناسد و </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>احترامش را تا ابد نگاه می دارد حتی اگر روزی از او فراتر رفته و از او سبقت گرفته باشد که اگر غیر از این باشد اصل مبارزه را فراموش </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>نموده و قوانین ورزش را زیر پا گذاشته و باید از ابتدا درسش را شروع نماید.</STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>۱۲</STRONG><STRONG> ـ یک مبارز هرگز در پایان مبارزه بدون تشکر از حریفش صحنه را ترک نمی کند: او به </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خوبی می داند که اگر پیروز شده باشد با استفاده </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>از نیرو و توان حریفش او را شکست داده و به پیروزی رسیده و اگر با شکست مبارزه را به انتها رسانیده باشد به خوبی واقف است که </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>حریفش از او قدرتمندتر بوده و بیش از او به تمرین پرداخته است و بدین ترتیب او را به مبارزات بعدی فراخوانده تا با تمرین و فعالیت </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بیشتربتواند باز هم خود را محک بزندو در ضمن &nbsp;هیچ وقت از شكست خود ناامید نشود زیرا شكست&nbsp; پله ای است برای پیروزی و در ختم كلام </STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>در مبارزات وتمرینات و &nbsp;در تمام مراحل زندگی به خدا توكل كنید واز ائمه اطهار كمك بجوئید موفق و پیروز باشید </STRONG></FONT></P></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-08-17T07:23:16+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی سوسای اویاما http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/28 <TABLE dir=rtl id=table1 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD width=103><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN lang=fa>نام استاد:</SPAN></FONT></TD> <TD><FONT style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><SPAN lang=fa>ماسوتاتسو اویاما</SPAN></FONT></TD></TR> <TR> <TD width=103><SPAN style="FONT-WEIGHT: 600"><FONT style="FONT-SIZE: 12px" face=Tahoma>سبک</FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN lang=fa>:</SPAN></FONT></TD> <TD><FONT style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><SPAN lang=fa>کیوکوشین</SPAN></FONT></TD></TR> <TR> <TD width=103><SPAN style="FONT-WEIGHT: 600"><FONT style="FONT-SIZE: 12px" face=Tahoma>تاریخ تولد</FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN lang=fa>:</SPAN></FONT></TD> <TD><FONT style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><SPAN lang=fa>1923</SPAN></FONT></TD></TR> <TR> <TD width=103><SPAN style="FONT-WEIGHT: 600"><FONT style="FONT-SIZE: 12px" face=Tahoma>محل تولد</FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN lang=fa>:</SPAN></FONT></TD> <TD><FONT style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><SPAN lang=fa>کره</SPAN></FONT></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2><FONT style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><SPAN lang=fa> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>ماسوتاتسو اویاما</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>ماسوتاتسو اویاما (متولد 1923 كشور كره) در سالهای 1950 نشانی محو نشدنی از خود در كاراته ژاپن به جای گذاشته است. در دوره‌ای كه اویاما تمرین را شروع كرده بود حق انتخاب وجود نداشت. در توكیو تنها كلاس شناخته شده، شوتوكان فوناكوشی بود. اویاما در سال 1939 در این كلاس ثبت‌نام كرد ولی خیلی سریع، هر چه جلوتر می‌رفت بیشتر نسبت به شوتوكان مردد می‌شد.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>وی كه قبلاً كنپو، از ورزشهای رزمی كره و جودو كار كرده بود نتوانست با سبك فوناكوشی رابطه برقرار كند. در سال 1940 در پی یك اتفاق، شوتوكان را كنار گذاشت: گروهی كه توسط یوشیتاكا فوناكوشی (پسر جی‌چین) رهبری می‌شد از گروه گوجو-ریو كاری كه توسط استاد سونی ‌شو آموزش داده می‌شد، شكست خورد. برای اویاما نتیجه روشن بود: شاگردی سونی شو و سبك گوجوریو را انتخاب كرد. اویاما دریافت كه آموزشهای فیزیكی ایشان برگرفته از طبیعت است، تفكرشان تحت نفوذ استاد و مبارزاتشان در حركاتی تن به تن صورت می‌گیرد… ولی بعدها، بعد از چندین سال، گوجوریو هم جوابگوی نیازهای او نبود. او به دنبال تاثیر ضربات واقعی می‌گشت. تصمیم گرفت كه چند ماه در بالای یك كوه پناه بگیرد تا بتواند روی فرضیه‌های تمامی متدهایی كه تا به حال آموخته بود كار كرده، روشی قابل و كارآمد برای نسل جوان ژاپنی‌های پس از جنگ ارائه دهد. او روی زندگی استادان بزرگ شمشیرزنی مثل میاموتو موساشی و تس‌شو یامااوكا تفحص كرد و یك دوره آموزشی بسیار محدود را برای خود تنظیم كرده در نهایت پس از 18 ماه در حالی كه كاملاً تغییر كرده بود از كوه پائین آمد.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>در بازگشت در بین مردم، این استاد آینده تصمیم گرفت نتیجه روش جدیدش را ارائه دهد:</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>او یك گاو نر را با یك ضربه مشت از پا درآورد، ضربات بسیار زیادی را با تیزی لبه دست نمایش داد، ضربه فنی را به عنوان ضربه نهایی بوكس تای در تایلند قرار داد و شروع به آموزش اساس و پایه‌های سبكی كرد كه بعدها در سال‌های 1950 به عنوان كیوكوشین كای معروف گشت.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>اویاما در محل تمریناتش واقع در توكیو قهرمانان بزرگ ژاپنی را پرورش داد مثل كاتسوآكی ساتو قهرمان جهان در مسابقات 1975.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>بر خلاف ما بقی سبكهای حاضر در توكیو، اویاما شاگردانش را از بین دانشگاهیها انتخاب نمی كرد بلكه از بین جوانانی انتخاب می‌كرد كه می‌خواستند با كاراته زندگی كنند و قهرمان شوند. مثل سامورایی‌های عصر جدید.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><FONT size=2 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG>نتیجه واضح بود: كیوكوشین عده كثیری را مجذوب خود كرد و در طی بیست سال تلویزیون این سبك را بعنوان یكی از شناخته‌شده‌ترین سبك‌های ژاپن معرفی كرد.</STRONG></FONT></DIV></DIV></SPAN></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://ups.night-skin.com/images/if8hbt8gzpwxkrw5yic0.jpg"> text/html 2011-08-17T07:06:30+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com مصطفی عبدالهی کیای در کاراته http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/27 <DIV dir=rtl><FONT face=""><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl><FONT face=""><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl><FONT face=""><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://ups.night-skin.com/images/5ewbozzl0v77wjrrts8.jpg">حتما موقع ضربه زدن یا ضربه خوردن اساتید در باشگاه صدای فریاد آنها را شنیدید ؟&nbsp; به این فریاد که به هنگام تخلیه نفس انجام میگیرد کیای (KIAI) گفته میشود به طور خلاصه باید گفت که کیای فریادی است که از ناحیه </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ی داخلی شکم و نزدیک به</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"> ناف نشأت می گیرد و همراه با تخلیه ی نفس است (مانند حالتی که یک اتومبیل را هل می دهیم )</SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><FONT face="">کیای معمولا با این صدا ها شنیده میشود : Hi-yah , Aiyah , Eeee-yah , Hyah<BR><BR>یک کیای درست دارای خصوصیات زیر است :<BR><BR>۱ - ریه و شکم به طور کامل از هوا تخلیه می شود.<BR><BR>۲ - ماهیچه های شکم منقبض شده و در مقابل ضربه دارای آمادگی و مقاومت می شوند<BR><BR>۳ - فریادی که همراه تخلیه ی هوا ست هیچگونه تأثیر منفی و خراشی به حنجره و گلو وارد نمی کند.<BR><BR>۴ - هیچ کلمه ی خاصی تلفظ نمی شود.<BR><BR>در خصوص مورد اخیر یعنی شماره ی ۴ ، شنیده می شود که بعضی از کاراته کاهای تازه<BR><BR>کار ، خود کلمه ی کیای را با فریاد و صدای بلند اظهار می کنند که کاملا اشتباه است.<BR><BR>در موارد دیگری دیده شده که برخی کاراته کاها از الفاظ خاصی استفاده می کنند که علاوه<BR><BR>بر اینکه هدف اصلی کیای را ایفاد نمی کند ، بعضا مضحک نیز می باشد. صداهائی شبیه<BR><BR>تیک تیت سیش و نظایر آن.<BR><BR>باید به خاطر داشت که به طور کلی اهدافی که از کیای مد نظر است به شرح ذیل می باشد:<BR><BR>الف - ایجاد ترس و دلهره در حریف<BR><BR>ب - ایجاد روحیه و اعتماد به نفس در خود<BR><BR>ج - آمادگی بدن برای دریافت ضربات احتمالی با آسیب و درد کمتر<BR><BR>د - تقویت تکنیک اجرا شده<BR><BR>در پایان توجه به این تذکر لازم است که کیای به عنوان یک تکنیک محسوب نمی شود بلکه<BR><BR>فریادی است که دقیقا همزمان با اجرای تکنیک و با خصوصیاتی که ذکر شد اجرا می گردد.<BR><BR>و کیای کشیدن زودتر و دیرتر، یعنی قبل و بعد از تکنیک صحیح نیست و خاصیتی ندارد.</FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><BR></DIV> text/html 2011-08-16T09:44:27+01:00 yashayevahshi.mihanblog.com ابوالفضل توکلی  مبارزه ، فرار و یا میخکوب کردن http://yashayevahshi.mihanblog.com/post/26 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><font class="Apple-style-span" color="#ffffff"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><font class="Apple-style-span" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://realitydefensekarate.com/yahoo_site_admin/assets/images/9-5-2008_113751_PM.248210737_std.jpg" alt=""></font></span></div>اعمال دیگری هم علاوه بر جنگیدن و یا فرار کردن در واکنش نسبت به ترس وجود دارد که رزمی کاران باید آنها را بشناسند، میخکوب شدن که جز لا ینفک مکانیسیم تکاملی&nbsp; حیات بشر می باشد و در بخش پنهان ذهن ما میخکوب شدن در واکنش نسبت به خطر به این معنا نیست که فرد شجاعت و یا قدرت ندارد. بلکه میخکوب شدن از روی آگاهی نمی باشد ، بنابراین واکنشی خودکار است که به صورت غیر عمدی صورت می پذیرد و نمی توان آنرا کنترل کرد . منشا اصطلاح ( مبارزه و یا فرار) توسط دکتر والتر کانن در سال 1915 در مقاله علمی ( تغییرات جسمانی در زمان ناراحتی ، گرسنگی ، ترس و خشم ) بود که واکنش حیوانات در زمان مواجهه با خطر را توصیف می کرد .&nbsp;</font></span>