تبلیغات
سوپر ساباكی - سوگند نامه
Victory in the hands of someone who has make SABAKI

سوگند نامه

سه شنبه 25 مرداد 1390 01:10 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهی
                              سوگند نامه سبک سوپر ساباکی
 

به نام خدا

ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم

تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم

راه راستین مبارزه را می پیمائیم

تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم

با قدرتی راستین میکوشیم

تا روحیه فروتنی را در خود  بوجود  آوریم

ما نهایت  فروتنی  را  رعایت خواهیم کرد

به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم

از خشونت می پرهیزیم

ما  همواره به یاد پروردگار توانائیم

و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم

و خواستهای دیگر را از خود می رانیم تا جان در بدن داریم

ضوابط مربوط به سوپرساباکی كای كان دو را رعایت خواهیم کرد

و می کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.

ماكسو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مرداد 1390 01:23 ب.ظ